• 07. Tramesa de rebuts de lloguer i documentació requeriments ajuts

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació
  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

 • 3. Dades de la sol·licitud
  • Exposo
   • Que se m'ha concedit una prestació/subvenció per al pagament del lloguer.

  • Sol·licito
   • Que es tingui/n en compte el/s rebut/s que adjunto:

   •  

   •  

   •  

   •  

   •  

   •  

 • 4. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i/o adreça postal en el seu cas) s'utilitzaran per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte se us podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

   Una vegada transcorregut el termini especificat a la notificació sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre a tots els efectes s'entendrà notificada.

 • 5. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest formulari i els documents que annexo i em comprometo a mantenir les dades aportades actualitzades.

 • 6. Informació sobre Protecció de Dades
  • Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que sexposen a continuació:

   Responsable de Tractament: Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP)

   Delegat Protecció dadesdpd@ccapenedes.cat

   Finalitat: Gestionar el procés selectiu de personal al que es presenta

   Termini de conservació de les dades: El termini de conservació de les dades lliurades serà d'un màxim de 3 anys per les persones aspirants que hagin superat totes les proves del procés selectiu, durant tota la seva vida professional i el preceptiu per llei per la persona contractada i/o el/la funcionari/ària i de 3 mesos des que s'hagi resolt el concurs per les persones aspirants que no hagin resultat seleccionades. La informació publicada en el tauler d'edictes i en la web o la seu electrònica de la corporació es suprimirà passats 3 mesos des de la seva publicació.

   Elaboració Perfils: No es farà elaboració de perfils ni hi han decisions automatitzades.

   LegitimacióEl consentiment exprés en la tramitació d'aquest ajuda

   Destinataris: Es preveu la comunicació de dades a tercers, administracions públiques en relació a la gestió de l'ajut

   Drets: D'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició.

   Exercici dels Drets: Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent (www.apdcat.cat). Podrà exercir els seus drets en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció del CCAP, Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 - 08720 Vilafranca del Penedès - Tel. 938 900 000. dpd@ccapenedes.cat.

   Informació addicional: Per més informació: www.ccapenedes.cat/avis-legal