• Inscripcions - TALLERS SUPORT TRAMITACIÓ DIGITAL - ÚS CANAL ELECTRÒNIC PER AUTÒNOMS, ENTITATS I EMPRESES

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació
  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

 • 3. Dades de la sol·licitud
  • Sol.licito
   • Ser inscrit en el següent taller:

  • Tallers virtuals:

   La realització d'aquests cursos es farà de forma telemàtica a través del correu electrònic i plataforma de video conferencies escollida per l'organitzador.

   Al accedir a la plataforma per realitzar els cursos es podrà veure un llistat dels participants per la resta de les persones que hi participen, per tant, si volen mantenir la seva confidencialitat els hi recomanem que accedeixin amb la càmara apagada i un nom no complert que no permeti la seva identificació. 


 • 4. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest formulari.

 • 5. Informació sobre protecció de dades personals
  • Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

   Responsable del tractament: El Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

   Delegat de protecció de dades: dpd@ccapenedes.cat

   Finalitat: Gestionar els tràmits relacionats amb el cursos que s’organitzen pel Consell en relació als seus interessats o participants.

   Legitimació: Les dades son necessàries per poder prestar el Servei, d’acord amb l’article 6.1.b del RGPD

   Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable.

   Destinataris: El responsable comunicarà les dades a les administracions publiques que resultin competents per raó de la matèria.

   Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o bé, dirigir-vos al Delegat de Protecció de dades en dpd@ccapenedes.cat

   Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

    

 • 6. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i/o adreça postal en el seu cas) s'utilitzaran per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte se us podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

   Una vegada transcorregut el termini especificat a la notificació sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre a tots els efectes s'entendrà notificada.