• 09. Sol·licitud per rebre informació sobre temes d'habitatge

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació
  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

 • 3. Municipi de residència
 • 4. Vull rebre informació sobre convocatòria d'ajuts:
 • 5. Vull rebre informació sobre:
 • 6. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i/o adreça postal en el seu cas) s'utilitzaran per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte se us podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

   Una vegada transcorregut el termini especificat a la notificació sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre a tots els efectes s'entendrà notificada.

 • 7. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que contenen aquest formulari i els documents que annexo i que em comprometo a mantenir les dades aportades actualitzades.

 • 8. Informació sobre Protecció de Dades
  • Responsable de Tractament: Consell Comarcal de l'Alt Penedès Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 900 000
   Delegat Protecció dades: Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès, Tel. 938 900 000 dpd@ccapenedes.cat
   Finalitat: La fi explícita, legítima i determinada en el títol del tràmit i per gestionar la seva sol·licitud
   Termini de conservació de les dades: El preceptiu per Llei
   Elaboració Perfils: No es farà elaboració de perfils ni hi han decisions automatitzades
   Legitimació: El consentiment de l'interessat o representant legal
   Destinataris: Consell Comarcal de l'Alt Penedès
   Cessió: El CCAP no cedirà les dades
   Drets: D'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició
   Exercici dels Drets: Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent (apdacat.cat).
   Podrà exercir els seus drets en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció del CCAP, Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 - 08720 Vilafranca del Penedès - Tel. 938 900 000. dpd@ccapenedes.cat.
   Informació addicional: Per més informació: http://www.ccapenedes.cat/avis-legal

  • Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document i per gestionar la seva sol·licitud en base al Decret Legislatiu 4/2003 d’organització comarcal de Catalunya i la i la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és l’únic destinatari i, adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades és el preceptiu per Llei. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès no cedirà les vostres dades. No hi ha transferència Internacional ni decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició , en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se dpd@ccapenedes.cat per més informació http://www.ccapenedes.cat/avis-legal.