• 05. Santa Margarida i els Monjos - Inscripció al curs de conductor/a de carretó frontal i retràctil_Codi 402

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació

  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

  • -
 • 3. Dades de la sol·licitud
  • Sol.licito
   • Ser inscrit en aquest curs.

  • Documentació que cal adjuntar
   •  

   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 4. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta)
  • (La present denegació implica l'aportació de la documentació per part del sol·licitant)

                             - Certificat de prestacions percebudes.
                             - Certificat de discapacitat min. 33%.

  • Documentació que cal adjuntar, si escau.
   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 5. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest formulari i els documents que annexo i em comprometo a mantenir les dades aportades actualitzades.

 • 6. Informació sobre Protecció de Dades
  • Informació bàsica sobre protecció de dades personals:

   Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que sexposen a continuació:

   Responsable del tractament: El Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Carrer d'Hermenegild, Carrer Hermenegild Clascar, 1, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona

   Delegat de protecció de dades: dpd@ccapenedes.cat

   Finalitat: Gestionar els tràmits relacionats amb el cursos que s’organitzen pel Consell en relació als seus interessats o participants.

   Legitimació: Les dades son necessàries per poder prestar el Servei, d’acord amb l’article 6.1.b del RGPD

   Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable.

   Destinataris: El responsable  comunicarà les dades a les administracions publiques que resultin competents per raó de la matèria.

   Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del Consell Comarcal de l’Alt Penedès o bé, dirigir-vos al Delegat de Protecció de dades en dpd@ccapenedes.cat

    

   Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

 • 7. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i/o adreça postal en el seu cas) s'utilitzaran per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits. A aquest efecte se us podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens heu indicat en l’apartat anterior.

   Una vegada transcorregut el termini especificat a la notificació sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre a tots els efectes s'entendrà notificada.