• 02. Font-rubí - Inscripció al curs de pre-monitors/es de lleure_Codi 400

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • 1. Actua com a
 • 2. Dades d'identificació

  • Cliqueu sobre la lupa per introduir una adreça.

  • -
 • 3. Dades de la sol·licitud
  • Sol.licito
   • Ser inscrit en aquest curs.

  • Documentació que cal adjuntar

   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 4. Modalitat

   

  • Tot i que la modalitat prioritària és la presencial, si no fos possible per les restriccions establertes per la COVID, estaries disposat a fer el curs de manera virtual?


  •  

 • 5. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta)
  • (La present denegació implica l'aportació de la documentació per part del sol·licitant)

                             - Certificat de prestacions percebudes.
                             - Certificat de discapacitat min. 33%.

  • Documentació que cal adjuntar, si escau.
   • Comprimeixi tots els documents en un arxiu .zip i adjunti aquest.

 • 6. Notificacions i/o comunicacions
  • Us informem que les dades de contacte que ens faciliteu (número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i/o adreça postal en el seu cas) s'utilitzaran per a comunicacions o avisos relacionats amb aquest procediment.

   La notificació, si fos el cas, es farà a través de la Seu Electrònica o a través de la Carpeta de tràmits, a tal efecte se li podran enviar avisos a través del correu electrònic o del telèfon que ens ha indicat en l’apartat anterior.

 • 7. Declaració de responsabilitat
  • Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat que es derivi de les omissions, inexactituds o falsedats de la informació que conté aquest formulari i els documents que annexo i em comprometo a mantenir les dades aportades actualitzades.

 • 8. Informació sobre Protecció de Dades
  • Responsable de Tractament: Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 900 000

   Delegat Protecció dades: dpd@ccapenedes.cat

   Finalitat: 
   La fi explícita, legítima i determinada en el títol del tràmit i per gestionar la seva sol·licitud.

    

   Termini de conservació de les dades: El preceptiu per Llei.

    

   Elaboració Perfils: Només es faran elaboració de perfils i hi hauran decisions automatitzades si el tràmit ho requereix.

    

   Legitimació: Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

    

   Destinataris: El CCAP comunicarà les dades a d'altres Administracions Públiques en els termes previstos en la legislació.

    

   Drets: D'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició i portabilitat.

    

   Exercici dels Drets: Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent, en aquest cas Autoritat Catalana de Protecció de dades (apdcat.gencat.cat). Podrà exercir els seus drets en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de protecció del CCAP, dpd@ccapenedes.cat.

    

   Informació addicional: Per més informació: www.ccapenedes.cat/avis-legal