Tràmit amb certificat 09. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000016/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA)

Descripció

  L'objecte de la convocatòria és la selecció d'una plaça d'educador/a social adscrit/a a l'EAIA, vacant a la plantilla del personal laboral del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, pel sistema de concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Qui compleixi amb les condicions establertes a la base segona de les Bases Generals i a la base tercera de les bases específiques de la convocatòria núm. G4010-000016/2019.
   
 • Quan es pot demanar?
  Del 19 de novembre al 8 de desembre de 2019.
   
 • Preu del tràmit
  D'acord amb la base 4a. de la convocatòria, caldrà satisfer el pagament per admissió al procés selectiu, fixats a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents, que en aquest cas són 28€.
  Cal fer l'ingrés o transferència dels drets d'examen al núm. de compte següent: ES36 0081 0046 18 0001775387 (Cal indicar, com a concepte, el nom complet i el núm. de convocatòria: G4010-000016/2019.

Com es pot tramitar?

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Model de currículum estandaritzat.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Justificant d'ingrés de la taxa. (En el cas que hi hagi exempció de la mateixa, s'ha d'indicar en el camp corresponent de la sol·licitud, segons l'ordenança fiscal núm. 2).

Més informació

Departament responsable del tràmit
Recursos humans
Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext.221)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte