Tràmit amb certificat 12. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits per proveïr una borsa de treball d'administratius/ves del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000017/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA)

Descripció

L'objecte de la convocatòria és la selecció per concurs de mèrits d'una borsa de treball d'administratius/ves per efectuar contractacions de caràcter temporal (substitucions,  projectes temporals o provisió urgent de vacants).

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Qui compleixi amb les condicions establertes a la base segona de les Bases Generals i a la base tercera de les bases específiques de la convocatòria núm. G4010-000017/2019.
   
 • Quan es pot demanar?
  Del 3 al 22 de desembre de 2019.
   
 • Preu del tràmit
  D'acord amb la base 4a. de la convocatòria, caldrà satisfer el pagament per admissió al procés selectiu, fixats a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents, que en aquest cas són 17€.
  Cal fer l'ingrés o transferència dels drets d'examen al núm. de compte següent: ES36 0081 0046 18 0001775387 (Cal indicar, com a concepte, el nom complet i el núm. de convocatòria: G4010-000017/2019.

 

Com es pot tramitar?

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Model de currículum estandaritzat.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Justificant d'ingrés de la taxa. (En el cas que hi hagi exempció de la mateixa, s'ha d'indicar en el camp corresponent de la sol·licitud, segons l'ordenança fiscal núm. 2).

Més informació

Departament responsable del tràmit
Recursos humans
Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext.221)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte