Tràmit amb certificat 03. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000008/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA)

Descripció

La present convocatòria de selecció de personal té per objecte la provisió de forma interina d’una plaça del grup de classificació A2 pel lloc de treball d’Enginyer/a Tècnic/a, vacant a la vigent plantilla del personal laboral del CCAP, pel sistema de concurs de mèrits i apreciació de la capacitat. Amb un complement destí 18 i jornada ordinària amb disponibilitat horària.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Qui compleixi amb les condicions establertes a la base segona de les Bases Generals i a la base tercera de les bases específiques de la convocatòria núm. G4010-000008/2019.
   
 • Quan es pot demanar?
  Del 4 al 23 de juny de 2019.
   
 • Preu del tràmit
  D'acord amb la base 4a. de la convocatòria, caldrà satisfer el pagament per admissió al procés selectiu, fixats a l'ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa de serveis generals i expedició de documents, que en aquest cas són 28€.
  Cal fer l'ingrés o transferència dels drets d'examen al núm. de compte següent: ES36 0081 0046 18 0001775387 (Cal indicar, com a concepte, el nom complet i el núm. de convocatòria: G4010-222228/2019.

Com es pot tramitar?

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Model de currículum estandaritzat.
 • Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
 • Justificant d'ingrés de la taxa. (En el cas que hi hagi exempció de la mateixa, s'ha d'indicar en el camp corresponent de la sol·licitud, segons l'ordenança fiscal núm. 2).

Més informació

Departament responsable del tràmit
Recursos humans
Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext.221)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte